هئیت مدیره

دکتر محسن شمس

PHD بهداشت، استادیار دانشگاه

رئیس هئیت مدیره

دکتر سعید صادقی

پزشک – هیپنوتراپ- روانشناس سلامت

مدیرعامل

دکتر مسعود روحانی منش

پزشک

بازرس هئیت مدیره

دکتر همایون رفعتی

متخصص اطفال

عضو هئیت مدیره

دکتر مرتضی امامی پارسا

متخصص اعصاب و روان

عضو هئیت مدیره

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.