تماس با درمانگاه جی


آدرس

اصفهان
خیابان جی – بعد از سه راه همدانیان


پست الکترو نیک

info@jeyclinic.com


تلفن تماس

031-35232244


ساعات کاری

به صورت 24 ساعته فعال


پیشنهادات و انتقادات

با ما در ارتباط باشیداورژانس

031-35232244


مالی

فقط در ساعات اداری 24/7
031-35211529


اداری

فقط در ساعات اداری 24/7
031-35211529

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.