منشورحقوق بيماران

1-  دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.

2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

3- حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.

5- دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.